ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN   de besloten vennootschap   Zwarthout Shou Sugi Ban B.V.

Middelweg 85   3956 TL Leersum

inschrijving kamer van koophandel nr. 68015739

SEPTEMBER 2019

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Zwarthout Shou Sugi Ban B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K  68015739), hierna te noemen Zwarthout, aan derden gedaan, op alle door Zwarthout in op­dracht van derden verrichte werk­zaamheden, alsmede op alle overeenkom­sten in de meest ruime zin van het woord door Zwarthout met derden aange­gaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige over­eenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Zwarthout niet bindend, niet toepasselijk en worden door Zwarthout hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Zwarthout te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstge­noemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

e. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennisneemt, of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Zwarthout daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukke­lijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Zwarthout gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door Zwarthout in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrij­blij­vend te zijn verstrekt.

Zwarthout is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprake­lijkheid.

 

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Zwarthout, onver­schillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrich­ten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met Zwarthout gesloten overeenkom­sten worden eerst bindend na schrif­telijke bevestiging door Zwarthout, dan wel doordat Zwarthout met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigin­gen op bovenbe­doelde overeen­komsten binden Zwarthout eerst, nadat en voor zover deze door Zwarthout zijn geaccepteerd en schriftelijk beves­tigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Zwarthout gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijzi­ging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schrifte­lijk tegen deze wijzi­ging(en) en/of aanvul­ling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aan­vulling op het moment dat Zwarthout met de werkzaamhe­den waarop de wijzi­ging/aanvul­ling betrekking heeft is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemach­tigd, kan en mag namens Zwarthout overeen­komsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeen­gekomen, heeft Zwarthout te allen tijde het recht de op­dracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Zwarthout hen, desnoods achter­af, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Zwarthout zou kunnen doen ontstaan.

 

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Zwarthout is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Zwarthout dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

Wederpartij vrijwaart Zwarthout te dezer zake voor alle aanspraken van derden.

b. De door Zwarthout geleverde houtproducten betreffen natuurlijke materialen, al dan niet behandeld. Gelet op de natuurlijke eigenschappen van deze producten kunnen zij, als gevolg van weersinvloeden, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt: temperatuur en luchtvochtigheid van vormgeving, kleur, duurzaamheid en in kwaliteit veranderen. Zwarthout is daarvoor niet aansprakelijk en kan daarvoor op geen enkele wijze, door en/of zijdens wederpartij, aansprakelijk gesteld worden; niet in directe zin, noch in indirecte zin.

c. Evenmin is Zwarthout door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te houden voor het uiterlijk van de door haar aan wederpartij geleverde houtproducten, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, de aanwezigheid van noesten en of de aanwezige patroonverschillen.

d. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Zwarthout en wederpartij, is Zwarthout op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.

e. Indien Zwarthout wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schade­plichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoe­ding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelas­ting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 5.000,00 (zegge; vijfduizend euro).

f. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplich­ting van de wederpartij jegens Zwarthout niet op.

 

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde lever­termijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Zwarthout niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schade­vergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende over­eenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze over­een­komst samenhangende, overeenkomst mocht voort­vloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoorde­ling van Zwarthout, zal Zwarthout in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van Zwarthout­ of een andere door Zwarthout te bepalen plaats.

e. Wanneer door Zwarthout, verkochte goede­ren of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende maximaal drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbe­drag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, ver­meerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Zwarthout.

f. Indien de wederpartij niet of niet tijdig vol­doet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende over­eenkomst voortvloei­ende verplichting, is Zwarthout­ gerechtigd, na de wederpartij schrifte­lijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussen­komst- de uitvoe­ring op te schorten, zonder dat Zwarthout tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Zwarthout.

b. Het transport van de bij Zwarthout bestelde goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij.

c.1. Alle bij Zwarthout bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzen­ding voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprake­lijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens Zwarthout met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie reist vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door Zwarthout te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van Zwarthout. Zwarthout kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens Zwarthout gezonden correspondentie. Eveneens is Zwarthout op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor reke­ning van wederpartij.

Daar waar Zwarthout het transport van de te leveren goederen regelt draagt wederpartij zorg voor de goede bereikbaarheid van de losplaats en de faciliteiten, met inbegrip van mankracht, om de goederen uit het transportvoertuig te halen.

Mocht wederpartij geheel gedeeltelijk tekortschieten in haar hiervoor genoemde verantwoordelijkheden, dit zulks ter beoordeling van Zwarthout, dan is Zwarthout gerechtigd om van levering op dat moment af te zien, met behoud alle rechten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: het omzetten van de levering op locatie naar een afhaalplicht ten laste van wederpartij op een door Zwarthout aan te wijzen plaats en/of het bij wederpartij in rekening brengen van de geleden schade.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtui­gen van de staat waarin de goederen zich bevin­den. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door onder­tekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Zwarthout, ver­klaart wederpartij de goede­ren in goede staat te hebben ontvan­gen.

 

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Zwarthout afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitslui­tend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Zwarthout te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfac­toren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Zwarthout gerech­tigd de aangebo­den (verkoop)prijs dienovereen­komstig te wijzi­gen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van over­heids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekerings­premies etc.

c. Zwarthout is gerechtigd vooraf aanbeta­lingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. Zwarthout behoudt zich het recht voor reiskosten en/of verzendkosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Zwarthout toegezonden facturen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelij­king, te geschieden ten kantore van Zwarthout of op een door Zwarthout aan te wijzen bank- of girorekening.

c. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Zwarthout en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaan­de kortin­gen geen beroep worden gedaan.

 

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schrifte­lijk en aangete­kend bij Zwarthout te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovenge­stelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het gelever­de en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Zwarthout van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onder­ling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloos­stelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instand­houding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Zwarthout het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourne­ren; een en ander ter keuze van Zwarthout.

c. Zwarthout is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indie­ning van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens Zwarthout, uit welke over­eenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Zwarthout worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

 

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Zwarthout heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door Zwarthout uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Zwarthout toekomende rechten.

Zwarthout heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Zwarthout, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Zwarthout op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien wederpartij de door haar met Zwarthout gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Zwarthout eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Zwarthout, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van Zwarthout.

 

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Zwarthout toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechts­wege in verzuim te zijn en heeft Zwarthout, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Zwarthout verder toeko­mende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

 

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan Zwarthout­ geen volledige betaling van de door Zwarthout aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Zwarthout.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeen­komst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werk­zaamheden niet nakomt, is Zwarthout zonder nadere ingebrekestelling gerech­tigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de over­een­komst zonder rechter­lijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onvermin­derd het recht van Zwarthout zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Zwarthout geleden of nog te lijden schade, waaronder begre­pen: geleden verlies, gederfde winst, interest, trans­portkosten etc..

c. Zwarthout behoudt zich het recht voor om goederen, ge­reedschappen, materi­alen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Zwarthout heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Zwarthout het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Zwarthout van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenis­sen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefe­nen op het bedrijf Zwarthout, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Neder­land), oproer, epide­mie, brand, verkeersstorin­gen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van over­heidswege, etc.. Zwarthout is van haar verplich­tin­gen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorge­daan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveran­ciers, transpor­teurs, gros­siers, etc.

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeen­komst ten gevolge van overmacht is Zwarthout gerech­tigd, zonder rechter­lijke tussen­komst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Zwarthout. Wederpartij zal van de ten deze door Zwarthout genomen beslissing schriftelijk bericht ontvan­gen.

 

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door Zwarthout (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren Zwarthout toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën Zwarthout is ten strengste verboden, tenzij Zwarthout hiervoor uit­drukke­lijk en schriftelijk toestem­ming heeft verleend en aan alle door Zwarthout, ter zake gestelde voorwaar­den volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Zwarthout zonder nadere inge­brekestel­ling en/of rechterlijke tussen­komst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die over­tre­ding voortduurt.

 

ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door Zwarthout wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Zwarthout schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door Zwarthout wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Zwarthout eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van Zwarthout. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Zwarthout.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Zwarthout of bij een door Zwarthout hiervoor ingeschakelde derde.

 

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Zwarthout dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens ­Zwarthout afgeleverde goederen beschouwd worden als zicht­zending voor shows, tentoon­stellingen, beurzen en/of voor andere door Zwarthout aan te geven doelein­den.

Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Zwarthout te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Zwarthout evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Zwarthout heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Zwarthout behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Midden-Nederland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Zwarthout.

c. In het geval van een dagvaarding van wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet wederpartij hierbij afstand de mogelijkheid om Zwarthout in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door Zwarthout gekozen rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben.

d. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voor­waarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldig­heid van andere artikelen.