14 november 2014
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN:
ZwartHout Shou-Sugi-Ban
gevestigd en kantoorhoudende te
Edmond Halleylaan 46, 1086ZV Amsterdam, Nederland
Tel: +31 6 2129472
Email: Contact@zwarthout.com
www.zwarthout.com

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Gebruiker: ZwartHout Shou-Sugi-Ban, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
2. Opdrachtgever: degene die aan ZwartHout Shou-Sugi-Ban een opdracht verstrekt c.q. die bij ZwartHout Shou-Sugi-Baneen bestelling plaatst c.q. degene met wie ZwartHout Shou-Sugi-Ban een overeenkomst sluit;
3. De zaak/de zaken: de door ZwartHout Shou-Sugi-Ban te leveren of geleverde zaken, zoals nader omschreven in de tussen gebruiker en opdrachtgever gesloten overeenkomst;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De afwijking van de algemene voorwaarden geldt dan enkel voor de opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van offerte.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan een in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever aangebrachte afwijking van het aanbod van gebruiker.
3. In offerte van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, btw en ander heffingen van overheidswege.
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestelling.
6. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in eenofferte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
7. Gebruiker start haar activiteiten op zijn vroegst nadat de aanbetaling van 30% op haar rekening is bij geschreven.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms 2000’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd
1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingenalsnog na te komen.
3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens (waaronder naam, adres en woonplaatsgegevens, het afleveradres, de hoeveelheid en de soort zaak) in haar bezit zijn.
4. Overschrijding van de levertijd verplicht gebruiker niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/ of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, waarbij de geldende betalingsvoorwaarden per deelfactuur van toepassing zijn.