14 november 2014
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN:
ZwartHout Shou-Sugi-Ban
gevestigd en kantoorhoudende te
Edmond Halleylaan 46, 1086ZV Amsterdam, Nederland
Tel: +31 6 2129472
Email: Contact@zwarthout.com
www.zwarthout.com

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Gebruiker: ZwartHout Shou-Sugi-Ban, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
2. Opdrachtgever: degene die aan ZwartHout Shou-Sugi-Ban een opdracht verstrekt c.q. die bij ZwartHout Shou-Sugi-Baneen bestelling plaatst c.q. degene met wie ZwartHout Shou-Sugi-Ban een overeenkomst sluit;
3. De zaak/de zaken: de door ZwartHout Shou-Sugi-Ban te leveren of geleverde zaken, zoals nader omschreven in de tussen gebruiker en opdrachtgever gesloten overeenkomst;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De afwijking van de algemene voorwaarden geldt dan enkel voor de opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van offerte.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan een in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever aangebrachte afwijking van het aanbod van gebruiker.
3. In offerte van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, btw en ander heffingen van overheidswege.
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestelling.
6. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in eenofferte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
7. Gebruiker start haar activiteiten op zijn vroegst nadat de aanbetaling van 30% op haar rekening is bij geschreven.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms 2000’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd
1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingenalsnog na te komen.
3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens (waaronder naam, adres en woonplaatsgegevens, het afleveradres, de hoeveelheid en de soort zaak) in haar bezit zijn.
4. Overschrijding van de levertijd verplicht gebruiker niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/ of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, waarbij de geldende betalingsvoorwaarden per deelfactuur van toepassing zijn.

Artikel 7. Technische eisen
1. Zwarthout Shou-Sugi-Ban wordt als gekantrecht of geprofileerd hout aangeboden en kan door opdrachtnemer op eigen initiatie en risico als gevelhout gebruikt worden.Gebruiker aanvaart voor de toepassingen op geen enkele wijze aansprakelijkheid.
2. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is gebruiker niet verantwoordelijk voor het voldoen van deze zaken aan de door het betreffende land gestelde technische eisen, normen en/of voorschriften. Dit is slechts anders, indien de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik buiten Nederland in kennis is gesteld, en daarbij bovendien alle benodigde
gegevens en specificaties zijn overgelegd.
3. Alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monster, modellen en voorbeelden
Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden
van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever kan door gebruiker onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie hiertoe door gebruiker. In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
2. Gebruiker kan derden en/of niet tot de onderneming van gebruiker behorende materialen inzetten. bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien zich hierbij omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar maken, zodat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van gebruiker kan worden verlangd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie
1. Zwarthout Shou-Sugi-Ban is een natuurproduct met vele variaties die hun weerslag hebben op het brandproces. Er zullen variaties in de koollaag, kleine krimpscheuren, harsbloedinkjes, loskomende knoestje en licht krommingen in het hout optreden. Doordat alleen de kernzijde gebrand wordt, zullen planken kunnen gaan schotelen. Gebruiker geeft om die reden geen garantie op de shou-sugi-ban producten anders
dan hieronder vermeld.
2. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
3. Indien het materiaal een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de opdrachtgever recht op herstel of vervanging van het materiaal, dit naar keuze van de
gebruiker.
4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling van de geleverde zaken, dan wel het onjuist opvolgen van instructies die de gebruiker aan
de opdrachtgever met betrekking tot deze geleverde zaken heeft gegeven.
5. Indien de garantie een zaak betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor die zaak wordt afgegeven.
6. Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van gebruiker tot herstel of andere werkzaamheden ter zake de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, vervalt elke aansprakelijkheid van gebruiker met betrekking tot de garantie.


Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder de eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door opdrachtgever slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige wijze te bezwaren.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van het verschuldigde, dient hij op eerste verzoek van de gebruiker de plaats aan te wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen c.q. zich bevinden, en de gebruiker in staat te stellen tot het terugnemen van de zaken, op straffe van een direct door gebruiker opeisbare boete van € 100,00 voor iedere dag of een gedeelte van een dag, dat de opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt.
5. Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker per ommegaande daarvan op de hoogte te stellen.
6. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de  overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestelling bestaan, tenzij de geleverde zaak in het geheel niet beantwoordt aan de overeenkomst. Compensatie door de opdrachtgever is nimmer toegestaan. Reclames ontslaan de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot afname van de nog te verrichten leveranties of nog te leveren zaken in ontvangst te nemen.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.
6. Zaken waaromtrent wordt gereclameerd, dienen door de opdrachtgever voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De opdrachtgever dient in dit geval als een
goed huisvader voor de zaken zorg te dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico’s is begrepen.

Artikel 13. Prijs/ Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
• in Euro’s;
• exclusief btw;
• op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden;
• exclusief transportkosten;
• af fabriek.
2. Indien gebruiker met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/ of lonen of anderszins niet voorziende omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 15 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege, zonder dat hiertoe ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. Indien de afnemer overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surcéance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede in geval door een derde beslag op zijn vermogen of een deel daarvan wordt gelegd, zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de opdrachtgever gedane betaling strekken steeds ter afdoende in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
• Bij de 1ste herinnering: geen kosten
• Bij de 2de herinnering/ 1ste aanmaning: €50,- administratiekosten
• Over de eerste € 3.000,- 15 %
• Over het meerdere tot € 6.000,- 10 %
• Over het meerdere tot € 15.000,- 8 %
• Over het meerdere tot € 60.000,- 5 %
• Over het meerdere 3 %
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Gebruiker is jegens de opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken aan geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker. Gebruiker is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade, die
is veroorzaakt door haar ondergeschikten, of door haar ingeschakelde hulppersonen en hulpgoederen;
3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat,
en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 17. Overmacht
1. Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van gebruiker kan worden verlangd, gelden als overmacht. Als zodanige omstandigheid geldt onder meer het, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig, of niet deugdelijk leveren aan gebruiker door haar (toe)leveranciers.
2. Indien gebruiker voorziet, dat ten gevolge van overmacht de gesloten overeenkomst in het geheel of grotendeels niet, dan wel niet voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, kan worden nagekomen, dan wel de levertijd, dientengevolge met meer dan twee maanden zou worden overschreden, heeft gebruiker de keuze om de overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, zonder dat in een van deze twee gevallen de opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft, of zelfstandig gebruikt kan worden.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
Alle geschillen, die voortvloeien uit de tussen gebruiker en afnemer te sluiten overeenkomst en/of uit het gebruik van deze algemene voorwaarden, zullen naar keuze van de gebruiker worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, dan wel aan de rechter die volgens de gewone competentieregels bevoegd is.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn op te vragen bij Zwarthout Shou-Sugi-Ban of te downloaden op de site van Zwarthout Shou-Sugi-Ban. Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie zoals die is overgedragen te tijde van het
totstandkomen van de onderhavige transactie.